BiasBanken

Att människor ibland tänker konstigt är väl ingen nyhet. Det är ofta svårt att förstå fullt ut hur andra personer tänker, och ibland kan man till och med ha svårt att förstå sina egna tankar. Vad kan man göra för att bättre förstå hur vi tänker? Förslag: läs vidare på denna webbsida! Syftet med KogBias och BiasBanken är nämligen att samla information om hur vi tänker, och hur vi kan förbättra vårt tänkande.

Sedan 1970-talet har psykologi och andra fält utforskat på vilka sätt mänskligt tänkande är ”systematiskt skevt”. Istället för att vara perfekta tankemaskiner som alltid kan ta in och använda information på ett optimalt sätt använder vi oss av olika tumregler, så kallade heuristiker. Dessa heuristiker ger upphov till kognitiva bias, förutsägbara avvikelser från optimalt tänkande.

Tveka inte att höra av dig om du har förslag på saker som kan tas upp i BiasBanken, eller någon annan fråga kring hur människor tänker.

BiasBanken

Det finns en stor mängd olika kognitiva bias (se t.ex. engelska Wikipedias lista). Nedan har jag försökt samla de, i min mening, viktigaste kognitiva biasen. Urvalet är baserat på hur vanligt förekommande de är och hur allvarliga konsekvenser de får när de inträffar.

  • Bekräftelsefel/Konfirmeringsbias (confirmation bias/myside bias): Tendensen att hellre bekräfta något som man redan tror på än att ändra sin uppfattning i ljuset av ny information. Bekräftelsefelet leder till att vi sökertolkar och minns information selektivt istället för objektivt. (Vidare läsning: BiasBanken, KogBloggen).
  • Kunskapsförbannelsen (curse of knowledge): När man väl vet något är det lätt att anta (ofta omedvetet) att andra också besitter den kunskapen. Lärdom: Om en person inte förstår något som du försöker förklara (eller tvärtom), ta reda på vilken relevant kunskapslucka som finns mellan er. (Vidare läsning: KogBloggen)
  • Fortsättning följer…